Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Dne 3.6.2021 byla vydána autoremedura a na volná místa byli přijati další uchazeči. Jejich seznam  naleznete v tomto souboru (vyvěšeno dne 3.6.2021). Rozhodnutí o přijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně (a případně odevzdat zápisový lístek) v kanceláři školy ve čtvrtek 3.6.2021 od 9.00 do 16.00 hodin a v pátek 4.6.2021 od 8.00 do 13.00 hodin, poté budou rozhodnutí rozeslána poštou.

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 19. 5. 2021).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeč odevzdat v kanceláři školy v úředních hodinách, termín pro jeho podání je do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat rovněž v kanceláři školy v úředních hodinách, termín pro podání je do 3 pracovních dnů od doručení nebo převzetí rozhodnutí.


Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podle §60a odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.