Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nostrifikace

Přihlašování ke zkouškám

Zkoušky jsou vypisovány žadatelům, kteří se zaregistrovali na naší škole.

Kontaktní osoba pro nostrifikační zkoušky: Mgr. Jiří Brada, e-mail: jiri.brada @ agstepanska.cz

Registrujte se na uvedené e-mailové adrese, na ni zašlete naskenovanou kopii usnesení Magistrátu hl. m. Prahy s nařízenými zkouškami. Dále uveďte svůj e-mailový a telefonní kontakt, případně rámcové požadavky ohledně termínů zkoušek. V rámci rozvrhových možností budou Vaše požadavky zohledněny. Odesláním registračního e-mailu jste se zapsali ke zkouškám na naší škole.

V odůvodněných případech lze k registraci ke zkouškám využít kanceláře školy v úředních hodinách pro nostrifikace:
pondělí 8.00–11.00, 13.00–15.30.

 

Termíny zkoušek

 

Žádáme registrované studenty, aby na výše uvedený kontaktní email, potvrdili svůj zájem o vykonání zkoušek v jarním období, jinak nebudou do rozvrhů zařazeni. První aktuální rozvrhy budou uveřejněny cca týden před zkouškami.  (zveřejněno dne 31. 3. 2021)

Sledujte webovou stránku s aktualizacemi rozvrhů!!

Žádáme účastníky nostrifikačního řízení (včetně tlumočníků), aby se při vstupu do školy prokazovali dokladem o provedeném negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19. Test nesmí být starší 24 hodin. Za doklad jsou považována příslušná potvrzení odběrových laboratoří nebo fotografie výsledku provedeného osobního antigenního testu. Je možné provést si vlastní (donesený) test při vstupu do budovy a prokázat se na místě jeho výsledkem.

Zkoušky budou probíhat v respirátorech. Respirátory budou vyžadovány i při pohybu v budově školy (platí i pro přítomné tlumočníky). Vstup do školy bude umožněn pouze zúčastněným osobám (bez dalšího doprovodu). Prosíme o maximální vzájemnou ohleduplnost a dodržování veškerých hygienických opatření.

 

Rozpis zkoušek 06.2 v týdnu od 14. 6. 2021 do 18. 6. 2021  (zveřejněno 05.05.2021)

Během letních prázdnin, v období července a srpna, nebudou na naší škole probíhat nostrifikační zkoušky. Zkoušky začnou probíhat nejdříve v týdnu od 4. září 2021. Žadatelé se mohou registrovat ke zkouškám na uvedené kontaktní emailové adrese.

 

Prosíme žadatele, kteří budou konat zkoušky na naší škole, aby se zaregistrovali (nebo znovu zaregistrovali) na kontaktní emailové adrese a uvedli preferované období pro své zkoušky. Žadatele, kteří nemají zájem zkoušky na naší škole konat, žádáme o sdělení této skutečnosti na kontaktní e-mailové adrese.

Rozpis zkoušek je průběžně doplňován, sledujte případné změny časů v rozvrzích! Termíny zkoušek a podrobné rozvrhy jsou uveřejněny na této webové stránce obvykle s předstihem 2–3 týdnů.

Informace o termínech je žadatelům zaslána i na jejich e-mailovou adresu.

 

Průběh zkoušky

Na zkoušku se dostavte s 15-minutovým předstihem s dokladem totožnosti.

Zkoušky jsou ústní, případně s písemnou či praktickou částí (matematika, fyzika, informatika, chemie).

Po vylosování tématu následuje 15 minut přípravy a potom 15 minut vlastní zkouška před komisí. Ze zkoušky nelze odstoupit ze zdravotních (ani jiných) důvodů po vytažení zkušební otázky. Odstoupení je v tomto případě hodnoceno jako neprospěch u této zkoušky.

Zkoušky probíhají v českém jazyce, v případě potřeby s tlumočníkem. Tlumočníka si zajišťuje žadatel sám.

S ohledem na aktuální předpis nebude možné konat žádnou opravnou zkoušku.

Protokoly o vykonaných zkouškách předává škola Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Zkušební okruhy a seznam literatury: