Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).

Akademické gymnáziuma Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,školy hlavního města Prahy

Seminář a cvičení z biologie

Komentovaná prohlídka ZOO

V pondělí 5. 3. 2018 navštívili studenti biologického semináře pražskou zoologickou zahradu s průvodcem, který je seznámil s etologií zde chovaných živočichů a také jim vysvětlil, proč přibývá ohrožených druhů zvířat a co pro jejich záchranu můžeme udělat.

 
(více fotografií)

 

Projekt Otevřená věda

Projekt Otevřená věda pod hlavičkou Akademie věd ČR dává příležitost studentům středních škol ochutnat práci vědce v mnoha nejen přírodovědných oborech. V letošním roce se podařilo dvěma našim studentkám – Lence Nawaisehové a Martině Nguyen ze 3.D uspět ve výběrovém řízení a stát se stážistkami na vybraném projektu pod vedením odborných vědeckých pracovníků AV ČR. V letošním roce bylo do projektu Otevřené vědy přijato rekordních 1028 přihlášek od 434 studentů z celé České republiky a vybráno 169 studentů. Ti tak mají jedinečnou možnost absolvovat roční stáž přímo v ústavech Akademie věd a podílet se na výzkumu v laboratořích a odborných pracovištích.
Našim studentkám přejeme mnoho úspěchů na poli vědeckého bádání a doufáme, že tato zkušenost pro ně bude inspirací pro výběr budoucího studia na VŠ.
Více informací o projektu naleznete přímo na webových stránkách Otevřená věda.

 

Komentáře studentek:

V letošním roce 2018 jsem byla přijata na stáž v rámci projektu Otevřená věda. Tento program nabízí středoškolským studentům možnost spolupracovat s vědci v různých výzkumných ústavech a po celý rok se stát stážistou či stážistkou ve výzkumu podle zájmu.
Výběrové řízení se skládalo z online přihlášky, motivačního dopisu a nepovinného doporučení. Všechny dokumenty se poté odeslali vedoucím stáže, kteří si vybrali studenty, se kterými chtěli spolupracovat.
Já jsem byla vybraná na stáž probíhající na Ústavu pro jazyk český na Výzkum výchovy ve smíšeně jazykových rodinách v ČR. Toto téma jsem si vybrala, jelikož mám s takovou situací vlastní zkušenosti a chtěla bych se dozvědět její vědecké hledisko a odlišný pohled na věc. V rámci stáže budu například rozebírat odborné texty na tuto tématiku nebo připravovat, vést a zpracovávat rozhovory. Ústav budu navštěvovat jedenkrát měsíčně, klade se však důraz na domácí přípravu.
Opravdu si cením této příležitosti nahlédnout do opravdového vědecké pracoviště a doporučuji Otevřenou vědu všem studentům, kteří mají zájem o výzkumnou vědeckou práci, ať už se jedná o přírodovědný či humanitní obor a chtějí získat cenné praktické zkušenosti.

Martina Nguyen (3.D)

Po výběrovém řízení jsem byla přijata na stáž pod názvem Sledování růstu objemu astrocytů v průběhu stárnutí. V rámci stáže provádíme transkardialní perfusi myší, disekci mozku a následné sledování astrocytů pod mikroskopem. Cílem je identifikovat změny, k nimž dochází u astrocytů v průběhu stárnutí.
Pod odborným dohledem zkušeného vědeckého pracovníka se také zaobíráme práci s laboratorními zvířaty, jejími zásadami ochrany a bezpečnosti práce s nimi.
Další součástí naší výzkumné práce jsou přípravy používaných roztoků a chemikálií i práce s počítačovými programy na vyhodnocení výsledků získaných práci s mikroskopem.
Možnost pracovat ve vědeckém prostředí je pro středoškolské studenty skvělou příležitostí pro rozvoj v daném oboru, o než se jedinec zajímá.

Lenka Nawaisehová (3.D)

 

Týden vědy 2017

Studenti 3. ročníku Biologického semináře se ve dnech 9. a 13.11. 2017 zúčastnili v rámci Týdne vědy prohlídek pracovišť a přednášek na Akademii věd ve Fyziologickém ústavu a Ústavu molekulární genetiky v Praze Krči. Program byl velmi bohatý, studenti se tak mohli seznámit s prací vědeckých pracovníků a moderními technikami využívaných v různých biologických oborech.

  
(více fotografií)

Návštěva Fyziologického ústavu AV ČR
Ve středu, 9. listopadu jsme navštívili Fyziologický ústav Akademie věd České republiky. Měli jsme možnost nahlédnout do moderně vybavených laboratoří a prostorů budov, seznámit se s objevy a rozpracovanými projekty a hlavně poznat, čím se takový ústav zabývá.
Fyziologický ústav vznikl před více než 60ti lety. Zabývá se především studiem mechanismů vzniku vážnějších onemocnění člověka, jako jsou cévní a mozkové příhody, ischemická choroba srdeční, diabetes, dědičné metabolické poruchy a neurodegenerativní onemocnění (Alzheimerova choroba, ALS, Parkinsonova nemoc).

  

Celý ústav má 21 oddělení, z nichž jsme navštívili čtyři. První bylo oddělení funkční morfologie, kde jsme měli přednášku pod názvem:,,Bolest, jak vzniká a jak ji studujeme?” Obecně se na tomto oddělení zabývají výzkumem mechanismů bolesti. Cílem je právě objasnění těchto mechanismů a jejich následné využití ke zlepšení léčby patologických bolestivých stavů.
Dalším navštíveným oddělením bylo oddělení vývojové kardiologie s přednáškou na téma:,,Zvuk, který je vidět: vyšetření srdce potkana.” Zde se zabývají studiem odolnosti srdečního svalu a vývojem srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému (buňky vytvářející vzruchy v srdečním svalu).
Třetím navštíveným oddělením bylo oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství s přednáškou na téma:,,Tkáňové inženýrství - umíme opravit člověka?” Toto oddělení se zabývá vylepšováním stávajících umělých tkáňových náhrad a konstrukcí náhrad nových. Je zde řešen mechanismus chování buněk na umělém materiálu.
Naším posledním navštíveným oddělením bylo oddělení analýzy fyziologicky aktivních látek s přednáškou na téma:,,Proč zkoumat bílkoviny?” Na tomto oddělení se zabývají vývojem nových separačních metod, analýzou pojivových tkání a analýzou biologicky důležitých látek.

Jakub Svatoň, 3.D

   

Fyziologický ústav v Praze Krči vznikl v roce 1954. Jeho pracoviště jsou rozdělena na oddělení zabývající se těmito obory:

 • Analýza fyziologicky aktivních látek
 • Bioenergetika – Zde jsme shlédli přednášku s praktickou ukázkou použití softwaru zobrazujícího metabolismus izolovaných mitochondrií ze srdeční tkáně.
 • Biologie tukové tkáně
 • Biomatematika
 • Biomateriály a tkáňové inženýrství
 • Buněčná a molekulární neuroendokrinologie
 • Buněčná neurofyziologie
 • Experimentální hypertenze - Přednáška nás seznámila s problémem vysokého krevního tlaku jako civilizační choroby a s transgenními pokusnými potkany. V praktické části jsme měli možnost nechat si změřit hladinu cukru v krvi.
 • Funkce epitelu
 • Funkční morfologie - V přednášce o funkční morfologii jsme se dozvěděli o důležitosti iontových kanálů v buňkách. Mě osobně zaujal výzkum iontových kanálů parejnoka elektrického, díky nimž je schopen ulovit svou kořist na delší vzdálenost pomocí elektrického výboje.
 • Genetika modelových onemocnění
 • Membránový transport - Toto oddělení se zabývá také problematikou iontových kanálů.
 • Mitochondriální fyziologie
 • Molekulární neurobiologie - V rámci krátké přednášky o neurologii jsme viděli animaci mozkové aktivity v hypokampu potkana. Molekulární neurobiologie úzce spolupracuje s oborem strukturní biologie signálních proteinů. Právě se studiem hypokampu jsme se setkali znovu v Memory parku, kde nám byla představena náplň práce oddělení Neurofyziologie paměti. Měli jsme možnost sami si vyzkoušet různé psychologické testy.
 • Neurohumorální regulace
 • Početní neurovědy
 • Vývojová epitelologie
 • Vývojová kardiologie

Všechny přednášky byly velice zajímavé, ale nejvíce poutavě nám byla představena neurofyziologie paměti.

Jan Fiedler, 3.C

 

Seminární práce

Témata seminárních prací pro Seminář a cvičení z biologie (2017/2018)doc, pdf.
Student si může pro zpracování své seminární práce z biologie vybrat některé z níže uvedených témat, které zkonzultuje s vyučujícím.