Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Výsledky přijímacího řízení

Informace k adaptačnímu kurzu 1. ročníku:
15. – 17. 9. 2017, Zbraslavice, pokyny ke stažení

Dne 5. 6. 2017 byla vydána druhá autoremedura ředitele školy. Na neobsazená místa byli v odvolacím řízení přijati další uchazeči. Seznam naleznete v tomto souboru (vyvěšeno 5. 6. 2017).

Dne 19. 5. 2017 byla vydána autoremedura ředitele školy. Na neobsazená místa byli v odvolacím řízení přijati další uchazeči. Seznam naleznete v tomto souboru (vyvěšeno 20. 5. 2017).

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 28. 4 .2017).

Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu – identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí  a v souladu s ustanovením §36 odst. 3 a §38 zákona č.500/2004 §b., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  Nahlédnutí do spisů,  vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a prohlédnutí záznamových archů jednotných přijímacích zkoušek uchazeče je možné do pátku 5. 5. od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy.

Rodiče uchazečů si mohou osobně převzít rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy ve dnech od 3. 5. do 5. 5. v úředních hodinách. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí  budou rozeslána poštou.

Podle §60a odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zákonný zástupce uchazeče musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem.

Zadání testů z českého jazyka a matematiky naleznete na stránce https://vpz.cermat.cz/testy/ po zadání jména a rodného čísla uchazeče.