Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nostrifikace

Přihlašování ke zkouškám

Zkoušky jsou vypisovány žadatelům, kteří se zaregistrovali na naší škole.

Kontaktní osoba pro nostrifikační zkoušky: Mgr. Jiří Brada, e-mail: jiri.brada @ agstepanska.cz

Registrujte se na uvedené e-mailové adrese, na ni zašlete naskenovanou kopii usnesení Magistrátu hl. m. Prahy s nařízenými zkouškami. Dále uveďte svůj e-mailový a telefonní kontakt, případně rámcové požadavky ohledně termínů zkoušek. V rámci rozvrhových možností budou Vaše požadavky zohledněny. Odesláním registračního e-mailu jste se zapsali ke zkouškám na naší škole.

V odůvodněných případech lze k registraci ke zkouškám využít kanceláře školy v úředních hodinách pro nostrifikace:
pondělí 8.00–11.00, 13.00–15.30.

 

Termíny zkoušek

 

Nostrifikační zkoušky budou obnoveny počínaje týdnem od 12. dubna 2021.

Žádáme registrované studenty, aby na výše uvedený kontaktní email, potvrdili svůj zájem o vykonání zkoušek v jarním období, jinak nebudou do rozvrhů zařazeni. První aktuální rozvrhy budou uveřejněny cca týden před zkouškami.  (zveřejněno dne 31. 3. 2021)

Sledujte webovou stránku s aktualizacemi rozvrhů!!

Zkoušky budou probíhat v respirátorech. Respirátory budou vyžadovány i při pohybu v budově školy (platí i pro přítomné tlumočníky). Vstup do školy bude umožněn pouze zúčastněným osobám (bez dalšího doprovodu).

 

Rozpis zkoušek 04.1 v týdnu od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021  (zveřejněno 11.04.2021)

Rozpis zkoušek 04.2 v týdnu od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021  (zveřejněno 11.04.2021)

 

Prosíme žadatele, kteří budou konat zkoušky na naší škole, aby se zaregistrovali (nebo znovu zaregistrovali) na kontaktní emailové adrese a uvedli preferované období pro své zkoušky. Žadatele, kteří nemají zájem zkoušky na naší škole konat, žádáme o sdělení této skutečnosti na kontaktní e-mailové adrese.

Rozpis zkoušek je průběžně doplňován, sledujte případné změny časů v rozvrzích! Termíny zkoušek a podrobné rozvrhy jsou uveřejněny na této webové stránce obvykle s předstihem 2–3 týdnů.

Informace o termínech je žadatelům zaslána i na jejich e-mailovou adresu.

 

Průběh zkoušky

Na zkoušku se dostavte s 15-minutovým předstihem s dokladem totožnosti.

Zkoušky jsou ústní, případně s písemnou či praktickou částí (matematika, fyzika, informatika, chemie).

Po vylosování tématu následuje 15 minut přípravy a potom 15 minut vlastní zkouška před komisí. Ze zkoušky nelze odstoupit ze zdravotních (ani jiných) důvodů po vytažení zkušební otázky. Odstoupení je v tomto případě hodnoceno jako neprospěch u této zkoušky.

Zkoušky probíhají v českém jazyce, v případě potřeby s tlumočníkem. Tlumočníka si zajišťuje žadatel sám.

S ohledem na aktuální předpis nebude možné konat žádnou opravnou zkoušku.

Protokoly o vykonaných zkouškách předává škola Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Zkušební okruhy a seznam literatury: