Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nostrifikace

Přihlašování ke zkouškám

Zkoušky jsou vypisovány žadatelům, kteří se zaregistrovali na naší škole.

Kontaktní osoba pro nostrifikační zkoušky: Mgr. Jiří Brada, e-mail: jiri.brada @ agstepanska.cz

Registrujte se na uvedené e-mailové adrese, na ni zašlete naskenovanou kopii usnesení Magistrátu hl. m. Prahy s nařízenými zkouškami. Dále uveďte svůj e-mailový a telefonní kontakt, případně rámcové požadavky ohledně termínů zkoušek. V rámci rozvrhových možností budou Vaše požadavky zohledněny. Odesláním registračního e-mailu jste se zapsali ke zkouškám na naší škole.

V odůvodněných případech lze k registraci ke zkouškám využít kanceláře školy v úředních hodinách pro nostrifikace:
pondělí 8.00–11.00, 13.00–15.30.

 

Termíny zkoušek

Zkoušky budou probíhat v rouškách. Před zahájením zkoušky je potřeba vyplnit čestné prohlášení (platí i pro přítomné tlumočníky). Prohlášení je možné vytisknout předem nebo vyzvednout na vrátnici při příchodu do školy. Vstup do školy bude umožněn pouze zúčastněným osobám (bez dalšího doprovodu).

Rozpis 09.5 zkoušek v týdnu od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 (zveřejněno dne 24. 9. 2020)

Vzhledem k omezení provozu školy v rámci protiepidemických opatření v době od 5. do 18. října 2020 nebudou probíhat na AG nostrifikační zkoušky. Termíny zkoušek budou vypisovány po ukončení tohoto opatření. Pro bližší informace o chystaných termínech využijte výše uvedenou
kontaktní emailovou adresu.

Rozpis zkoušek je průběžně doplňován, sledujte případné změny časů v rozvrzích! Termíny zkoušek a podrobné rozvrhy jsou uveřejněny na této webové stránce obvykle s předstihem 2–3 týdnů.

Informace o termínech je žadatelům zaslána i na jejich e-mailovou adresu.

Termíny dokončení zkoušek z jarního období (počínaje 11. 3. 2020) se automaticky posouvají do 31. 12. 2020

Průběh zkoušky

Na zkoušku se dostavte s 15-minutovým předstihem s dokladem totožnosti.

Zkoušky jsou ústní, případně s písemnou či praktickou částí (matematika, fyzika, informatika, chemie).

Po vylosování tématu následuje 15 minut přípravy a potom 15 minut vlastní zkouška před komisí. Ze zkoušky nelze odstoupit ze zdravotních (ani jiných) důvodů po vytažení zkušební otázky. Odstoupení je v tomto případě hodnoceno jako neprospěch u této zkoušky.

Zkoušky probíhají v českém jazyce, v případě potřeby s tlumočníkem. Tlumočníka si zajišťuje žadatel sám.

S ohledem na aktuální předpis nebude možné konat žádnou opravnou zkoušku.

Protokoly o vykonaných zkouškách předává škola Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Zkušební okruhy a seznam literatury: