Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Nostrifikace

Přihlašování ke zkouškám

Zkoušky jsou vypisovány žadatelům, kteří se zaregistrovali na naší škole.

Kontaktní osoba pro nostrifikační zkoušky: Mgr. Jiří Brada, e-mail: jiri.brada @ agstepanska.cz

Registrujte se na uvedené e-mailové adrese, na ni zašlete naskenovanou kopii usnesení Magistrátu hl. m. Prahy s nařízenými zkouškami. Dále uveďte svůj e-mailový a telefonní kontakt, případně rámcové požadavky ohledně termínů zkoušek. V rámci rozvrhových možností budou Vaše požadavky zohledněny. Odesláním registračního e-mailu jste se zapsali ke zkouškám na naší škole.

V odůvodněných případech lze k registraci ke zkouškám využít kanceláře školy v úředních hodinách pro nostrifikace:
pondělí 8.00–11.00, 13.00–15.30.

 

Termíny zkoušek

ZMĚNA:  Plánované nostrifikační zkoušky se vzhledem k současné epidemiologické situaci odkládají. Jakmile to bude možné, budou zkoušky obnoveny. Předpokládáme, že se tak stane s přechodem škol do 4. stupně protiepiedemického systému.  (zveřejněno dne 8. 1. 2021)

Sledujte webovou stránku s aktualizacemi rozvrhů!!

Zkoušky budou probíhat v rouškách. Před zahájením zkoušky je potřeba vyplnit čestné prohlášení (platí i pro přítomné tlumočníky). Prohlášení je možné vytisknout předem nebo vyzvednout na vrátnici při příchodu do školy. Vstup do školy bude umožněn pouze zúčastněným osobám (bez dalšího doprovodu).

 

Rozpis 01.2 zkoušek v týdnu od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021

Rozpis 01.3 zkoušek v týdnu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021

 

Prosíme žadatele, kteří budou konat zkoušky na naší škole, aby se zaregistrovali (nebo znovu zaregistrovali) na kontaktní emailové adrese a uvedli preferované období pro své zkoušky. Žadatele, kteří nemají zájem zkoušky na naší škole konat, žádáme o sdělení této skutečnosti na kontaktní e-mailové adrese.

Rozpis zkoušek je průběžně doplňován, sledujte případné změny časů v rozvrzích! Termíny zkoušek a podrobné rozvrhy jsou uveřejněny na této webové stránce obvykle s předstihem 2–3 týdnů.

Informace o termínech je žadatelům zaslána i na jejich e-mailovou adresu.

Termíny dokončení zkoušek z jarního období (počínaje 11. 3. 2020) se automaticky posouvají do 31. 12. 2020

Průběh zkoušky

Na zkoušku se dostavte s 15-minutovým předstihem s dokladem totožnosti.

Zkoušky jsou ústní, případně s písemnou či praktickou částí (matematika, fyzika, informatika, chemie).

Po vylosování tématu následuje 15 minut přípravy a potom 15 minut vlastní zkouška před komisí. Ze zkoušky nelze odstoupit ze zdravotních (ani jiných) důvodů po vytažení zkušební otázky. Odstoupení je v tomto případě hodnoceno jako neprospěch u této zkoušky.

Zkoušky probíhají v českém jazyce, v případě potřeby s tlumočníkem. Tlumočníka si zajišťuje žadatel sám.

S ohledem na aktuální předpis nebude možné konat žádnou opravnou zkoušku.

Protokoly o vykonaných zkouškách předává škola Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Zkušební okruhy a seznam literatury: