Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Maturity

Jaro 2020

 • Odevzdání individuálních seznamů literárních děl k maturitní zkoušce z Čj: do 31. března 2020 vyučujícím Čj
  (pomůcka pro sestavení seznamu literárních děl)
 • Písemné práce profilové části: Aj 16. dubna 2020 (čt), AaMA 22. dubna 2020 (st) bude upřesněno
 • Písemné práce společné části: 8. dubna 2020 (st), 30. dubna 2020 (čt)
  V letošním roce budou písemné práce z českého a cizího jazyka ze společné části mimořádně vypuštěny. 
 • Didaktické testy: 4.–6. května 2020 – sdělení MŠMT, jednotné zkušební schéma, podrobné schéma
  Nové termíny stanoví MŠMT po otevření škol.
 • Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části: 18.–22. května 2020 Nové termíny stanoví MŠMT po otevření škol.
  Rozvrh: studenti podle čísla v třídním výkazu 4.A, 4.B, 4.C, studenti po dnech, studenti časově (vyvěšeno 10. 3. 2020)
  Rozvrhy zůstávají v platnosti, ale budou změněna data konání.
  Uvedení studenta 4.r. v těchto rozvrzích neznamená automatické připuštění k ústním zkouškám. Pro připuštění k nim je nutno mít úspěšně ukončen 4. ročník studia.
 • Obhajoby mat. prací z Hv:18.–22. května 2020 v termínu ústních zkoušek

 

Dokumenty k maturitní zkoušce v roce 2020

Matematika+

Zkouška Matematika+ je nepovinná zkouška, ke které se zájemci o její absolvování přihlašují samostatně. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení, absolvent zkoušky získá certifikát o výsledku. Ten pak může, či nemusí použít. Zkouška je bezplatná.

Účel a cíle zkoušky Matematika+
Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni úspěšně složit zkoušku Matematika+. Proto mnohé vysoké školy zkoušku zohledňují v přijímacím řízení a některé školy vyjadřují podporu např. formou jednorázových stipendií, které přidělují v prvním roce studia. Nejde jen o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale jedná se např. i o Právnickou fakultu, Lékařskou fakultu, Fakultu sociálních věd apod. (seznam VŠ, které zohledňují zkoušku Matematika+ při přijímacím řízení, aktualiz. 15. 1. 2020, podmínky si ověřte přímo u vybrané školy).

Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?
Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci mohou přihlásit prostřednictvím Výsledkového portálu žáka do 31. ledna 2020. Více informací ke zkoušce Matematika+ naleznete na stránce https://maturita.cermat.cz/menu/matematika.

 

Další informace

V rámci novely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní vyhlášky) došlo ke změně v problematice maturitní zkoušky cizinců a osob dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí. Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury mají nově osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. Žákovi se pak na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. Žák má dále možnost využít překladový slovník při konání didaktického testu z matematiky.