Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Školní psycholog

Na AG bude od 1. 5. 2017 působit školní psycholožka Anna Vojtíšková.

Konzultační hodiny budou probíhat ve středu a ve čtvrtek vždy od 13 do 18 hodin. Vzhledem k aktuální situaci ohledně konzultační místnosti prosím o domluvu přes email psycholog@agstepanska.cz. Pro akutní a náhlé konzultace budu přítomna ve sborovně v čase 15:30 až 16:30.

Náplní práce školní psycholožky je komplexní práce s třídními kolektivy i individuální konzultace se studenty.

Individuální konzultace se studenty probíhají v případě jejich zájmu a mohou se týkat jakýchkoliv školních i osobních potíží. Je-li dán podnět ke konzultaci ze strany rodiče či učitele, je studentovi možnost spolupráce na jeho obtížích nabídnuta, nemá však povinnost na konzultace docházet, pokud nemá zájem. Nedílnou součástí práce školní psycholožky je péče o integrované studenty, studenty se specifickými poruchami učení a s jinými výukovými a výchovnými problémy. Ve třetím ročníku pak školní psycholožka nabízí možnost kariérního poradenství při výběru vysoké školy. Psycholožka pracuje také s pedagogy a nedílnou součástí její práce jsou konzultace pro rodiče našich studentů, týkající se jakýchkoliv výchovně-vzdělávací obtíží Vašich dětí.

Práce se třídami je zaměřena na podporu atmosféry spolupráce a zdravých vztahů, stejně jako prevence sociálně-patologických jevů. Tato práce zahrnuje především sledování vztahů a atmosféry ve třídě a sociálně-psychologické aktivity na podporu komunikace, kooperace a vzájemného vnímání. Práce se třídami začíná na adaptačním kurzu a pokračuje několika setkáními během výuky, především v průběhu prvního ročníku.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a řídí se etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

Ke stažení: dopis pro rodiče s návratkou (souhlas s preventivní péčí školního psychologa)

Profesní poradenství

Školní psycholožka nabízí studentům třetích a čtvrtých ročníků možnost poradenství týkající se jejich profesní orientace a volby VŠ. Toto poradenství zahrnuje psychologickou diagnostiku schopností, motivace, osobnostních předpokladů a profesních zájmů. Testování probíhá skupinově ve vypsaných termínech v době vyučování (převážně  v průběhu října a listopadu). Následně jsou studenti individuálně zváni k rozhovoru nad výsledky testů, kde jsou dále diskutovány jejich školní výsledky, zájmy, představy a také možnosti jejich uplatnění.

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o zpoplatněnou službu, neboť vyžaduje nakoupení testových materiálů a také čas nad rámec úvazku školní psycholožky. Testování spolu s rozhovorem stojí 200 Kč.
Nezbytnou podmínkou účasti na testech je písemný souhlas rodičů v případě, že je student nezletilý

Užitečné odkazy