Akademické gymnáziumškola hlavního města Prahy

Knihovní jednotky

Knihovnické fondy

Knihovna vlastní kolem 20 000 knih (seznam ve formátu xls):

  • vzácné archiválie: kroniky školy od r. 1776 vedené v latinském jazyce, od r. 1859 česky až dosud, zaznamenávají nejen školní dění, ale i události politické, společenské, kulturní.
    Originální vydání spisů Dobrovského, souborné dílo Jungmannovo, autentické „Krameriusovy c. k. vlastenské noviny“ z roku 1797 a další vzácné tisky
     
  • beletristické i odborné tituly, též v návaznosti na výukové požadavky současné.
    Jsou dostupné absenčně, významné tisky prezenčně.
  • cizojazyčná literatura - Aj, Fr, Šp, díla antických autorů
  • alternativní učebnice, encyklopedie, slovníky
     
  • literární archiv - beletrie, publicistika, geografie, dějiny umění. Slouží jako historický pramen.

Publicistika

  • denní i periodický tisk
  • odborné časopisy - Vesmír, Dějiny a současnost, Divadelní noviny, ...

Zvuková média

  • video a magnetofonové kazety, CD, DVD

Počítačové jednotky

  • 4 stanoviště s možností připojení na Internet
  • tiskárny, scaner